Internet Project Bureau

Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend.

  • De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie.
  • Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
  • Open Source Design staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • Open Source Design aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.
  • Open Source Design wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  • Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
  • Open Source Design garandeert evenmin dat de opensourcedesign.nl site foutloos of ononderbroken zal functioneren.
  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Open Source Design, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de opensourcedesign.nl website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de opensourcedesign.nl site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Open Source Design, de inhoud van de opensourcedesign.nl site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Open Source Design. Op de opensourcedesign.nl site en op de Algemene voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Open Source Design

internet project bureau.

Ceresstraat 24
4811CC Breda
The Netherlands
076 5152 173
Open Source Design

© Copyright Open Source Design | kvk 20116320